جستجوی سراسری فعال نیست.
پرش به محتوای اصلی

خلاصه نگهداری اطلاعات

این خلاصه دسته بندی ها و اهداف پیش فرض برای حفظ داده های کاربر را نشان می دهد. مناطق خاص ممکن است دارای دسته بندی ها و اهداف خاص تری نسبت به موارد ذکر شده در اینجا باشند.

Site

Purpose

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

Users

Purpose

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

Course categories

Purpose

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

Courses

Purpose

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

Activity modules

Purpose

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است

Blocks

Purpose

دوره نگهداری
دوره نگهداری تعریف نشده است